User Tools

Site Tools

Translations of this page?:

en:spectrumlab

This is an old revision of the document!


FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Installation of a Bolidozor’s network PC station with SpectrumLab software under Linux

This guide assumes a station’s hardware version RMDS02B - it is the last version of the station that uses SpectrumLab software to detect meteors.

An example of running RMDS02B station with detection based on SpectrumLab software

Installation of operating system

Station usually runs an Ubuntu server distribution - so far, any version from 12.04 is satisfactory. Install the Ubuntu server only with SSH server on a station.

Apart from X server and Wine, it is necessary to install the basic window manager (e.g. Openbox) and optionally a login manager (e.g. LightDM).

Install the X Window in minimal configuration on station.

sudo apt-get install xorg openbox nodm

Install the audio device support.

sudo apt-get install alsa

Add the user, under whose account you will run SpectrumLab, to ‘audio’ group. In our case, we named the user “meteor”.

sudo usermod -a -G audio meteor

Install Wine environment.

sudo apt-get install wine

Run X Window.

startx

Setting a system time

In order to set and maintain the accurate time, it is recommended to use ntpd. It can be installed under Ubuntu using:

sudo apt-get install ntpd

The software allows a synchronisation of system clock to an accuracy comparable with NTP server ping time - usually around 100 ms. Such time accuracy is sufficient for most measurements. If a higher accuracy is necessary, you can use MLAB time synchronisator.

Automatic tuning of a receiver

Install the SW support of hardware version of your RMDS station. For example, according to a guide for RMDS02B.

Installation under Ubuntu

First, install the necessary libraries:

sudo apt-get install subversion libudev-dev libusb-1.0-0-dev libhidapi-dev python-setuptools python-smbus cython 

Next, install a sofware packed for communication by I2C

sudo easy_install pymlab

Download software tools for RMDS station:

svn co svn://svn.mlab.cz/MLAB/Designs/Measuring_instruments/RMDS02C/SW/Host_controller/

Next, start the tuning utility

cd Host_controller
sudo ./frequency_log.py 0 286.0788

Other distributions

Other distributions are not tested. It is possible that there will be differences during installation - for example, according to a guide for hidapi package.

Spectrumlab installation

Download SpectrumLab from space.astro.cz (it contains the last verified version) and install it into wine. Newer version have a problem with timestamps in screenshots.

Detection skript

For an on-line data processing directly on the station, there is a config file that, after loading it to SpectrumLab, automatically detect meteors within the audio frequency range 10300Hz - 10900Hz. It assumes the following receiver - SDRX01B tuned in a way that the middle point of an meteor reflection is at 10600Hz.

Detection script and scripts for copying the files with records are placed in SVN repository on MLAB server. You can reach them for example by exporting a part of the database via Subversion:

sudo apt-get install subversion
svn co svn://svn.mlab.cz/MLAB/Designs/Measuring_instruments/RMDS01B/SW/Bolidozor/ 

Now you should see a Bolidozor folder with all the necessary files to make the detection work via SpecturmLab in you working directory as a SpectrumLab directory. The downloaded folder also contains a README.txt file with an description of how to use the scripts.

These files are updated from time to time. To download their most up-to-date version, use a following command (in a directory with the downloaded files):

svn update

Necessary modifications of the detection script

Soubor SKELETON-R1.usr přejmenujeme podle názvu naší stanice, nakopírujeme ho do adresáře, do kterého chceme lokálně ukládat záznamy o meteorech a přejmenovaný soubor upravíme. Zejména je potřeba změnit název stanice aby nedocházelo k ukládání dat pod již existujícím názvem stanice. V souboru vyhledáme řetězec SKELETON a přepíšeme ho názvem naší stanice. Zároveň změníme adresář, do kterého se budou ukládat záznamy o meteorech, pokud nám nevyhovuje implicitní cesta ~/Bolidozor/.

Jedná se o tuto řádku, která může po úpravě vypadat například takto:

THEN1=id_met="no":id_met2="no":K_station_name="SVAKOV-R1":K_path="/home/bolidozor/meteors"

V adresáři K_path musíte vytvořit podadresáře ./data , ./capture , ./audio.

Po prvním spuštění programu SpectrumLab v něm otevřeme výše zmíněný soubor s příponou .usr a program ukončíme. Tím se zajistí, že právě nahraná konfigurace se stane implicitní a při dalším startu již soubor .usr nebude nutné otevírat. Pokud ale změníte konfiguraci SpectrumLabu, měli byste ji zapsat do souboru .usr, který se zálohuje na server.

SpectrumLab by taktéž měl vytvořit soubor station.cfg, který obsahuje základní informace o nastavených detekčních parametrech stanice.

Odesílání naměřených dat

Aby získaná data mohla mít nějaký vědecký význam, tak je potřeba měření publikovat.

Centrální server sítě Bolidozor

Před tím, než začneme data odesílat na náš server, je potřeba na něm mít zřízen účet podle postupu registrace.

Následně po úspěšné registraci spustíme skript pro přenos dat. Skript je stažen ze Subversion databáze MLAB výše popsaným způsobem:

./sync.sh /path/to/data_folder observatory_name

Kde parametr /path/to/data_folder nahradíme cestou ke složce, kde máme uložena data. Např. ~/bolidozor/ A observatory_name nahradíme názvem naší observatoře, který jsme si zvolili při registraci tj. např svakov.

RMOB

Pokud v adresáři stanice vytvoříme soubor rmob.cfg, bude síť Bolidozor z vaší stanice automaticky generovat histogramy pro síť RMOB. Není proto už potřeba mít zprovozněný program rmob-export přímo na stanici.

Automatický start po vypnutí počítače

Automatické spouštění SpectrumLabu po přihlášení do grafického prostředí lze zařídit pomocí souboru ~/.xsession, to je popsáno například na Ubuntu wiki. LightDM je k jeho používání třeba nakonfigurovat.

Pro automatické spouštění SpectrumLabu je třeba vytvořit soubor ~/.xsession, či ~/.xinitrc pod symbolickým odkazem:

#!/usr/bin/env bash
wine ~/.wine/drive_c/Spectrum/SpecLab.exe &
exec openbox-session

Po zvolení ~/.xsession jako výchozího sezení po přihlášení, u LightDM se do něho stačí jednou přihlásit, se může nastavit automatické přihlašování:

$ sudo /usr/lib/lightdm/lightdm-set-defaults --autologin username

SpectrumLab se tak spustí po zapnutí počítače.

en/spectrumlab.1554221778.txt.gz · Last modified: 2019/04/02 18:16 by fluktuacia