Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:data-outputs

Datové výstupy sítě Bolidozor

Detekční stanice produkují data, která odesílají na hlavní datový server. Na tomto serveru běží nástroj JS9browser který umožňuje prohlížet obrazovou část dat. Statistická data jsou pak dostupná na Bolidozor RealTime webu.

Mezi datovými záznamy můžete najít několik typů souborů:

 • Periodické náhledy (XXXXX_snap.fits)
 • Před počítané spektrální náhledy meteorů. (XXXX_met.FITS)
 • Surové záznamy vzorků ADC z přijímače (XXXX_raws.fits)
 • Metadatové záznamy (XXX.csv)

Webový prohlížeč JS9 umožňuje prohlížení pouze prvních dvou datových záznamů. Na ostatní datové záznamy je potřeba specializovaná aplikace. Popis způsobu roztřídění datových souborů je na stránce adresářových konvencí. Všechny časové záznamy jsou buď ve formátu Unix time nebo UTC.

Vznik záznamů

Záznamy jsou vytvářeny softwarem běžícím na detekčních stanicích. Největší podíl dat produkuje program Radio-observer. Další pomocné meta-datové výstupy jsou generovány softwarovým vybavením zajišťujícím udržení integrity dat ze stanice.

Popis spektrálních záznamů

Obrazové záznamy, které dovede zobrazit prohlížeč JS9browser mají formu takzvaných spektrogramů. Což jsou obrázky které na jedné ose zobrazují frekvenci a na druhé ose čas. V našem případě:

 • Vertikální osa zobrazuje čas (nejstarší data dole)
 • Horizontální osa zobrazuje frekvenci. (Nejnižší frekvence vlevo)

Frekvence na které vysílá radar odpovídá svislici proložené průměrnými pozicemi stop meteorů. Což je signál, který je statický a proto má téměř nulový Dopplerův frekvenční posuv.

Typický obrázek meteoru vytvořený v programu JS9Browser.

Ve spodní části záznamu vidíme head-echo, což je signál, který vždy začíná na vyšších frekvencích než stopa meteoru. Head-echo je signál vznikající odrazem od ionizované plazmy před meteoroidem během jeho průletu. Jde proto o pohybující se objekt. A jeho signál má proto v důsledku značné rychlosti (až desítky km/s) velký dopplerovský posuv, který během průletu prochází nulou (v místě nejkratšího součtu vzdáleností vysílač → meteor → přijímač). Některé meteory head-echo signál nemají, protože geometrie průletu nedovoluje odraz do přijímací stanice. Jiné meteory naopak mají head-echo, které pokračuje i za bodem nulového dopplerovského posuvu.

Na oblast signálu head-echa navazuje oblast statického odrazu od stopy meteoru. Která mění svojí intenzitu v čase. Změna intenzity je jednak způsobena postupnou rekombinací plazmové stopy meteoru a periodické změny intenzity jsou způsobeny prostorovou modulací signálu radaru.

Metadata záznamů

Obsah FITS hlavičky

Soubory které produkuje radio-observer jsou pojmenovávány podle kontinuálního času plynoucího ze vzorkování ADC.

Jak je vidět i na následujícím příkladu, tak systémový čas a čas odvozený od vzorkování zvukovky se mohou i výrazně lišit. Tento rozdíl je závislý na délce kontinuálního běhu stanice. U některých dlouhodobě spuštěných stanic rozdíl může dosahovat i rozsahu jednotek minut. Příčinou tohoto jevu je mírně odlišná vzorkovací frekvence od ideálně stabilní vzorkovací frekvence. Znalost tohoto rozdílu je důležitá pro případnou snahu o ještě přesnější spočítání absolutních časů událostí. Z tohoto důvodu jsou zaznamenávány oba časy.

SIMPLE =          T / file does conform to FITS standard       
BITPIX =         -32 / number of bits per data pixel         
NAXIS  =          2 / number of data axes              
NAXIS1 =          2 / length of data axis 1             
NAXIS2 =        460800 / length of data axis 2             
EXTEND =          T / FITS dataset may contain extensions      
ORIGIN = 'SVAKOV-R12'                             
DATE  = '2017-09-23T05:00:57' / systémový čas vytvoření souboru (vyplňuje FITS knihovna)  
DATE-OBS= '2017-09-23T05:00:47' / čas pozorovnání události odvozený od vzorkování.            
CTYPE2 = 'TIME  '      / in seconds                   
CRPIX2 =          1                         
CRVAL2 =    1506142847730 / čas prvního vzorku v souboru odvozený od vzorkování.
CDELT2 =      0.01041667 / time difference between two IQ samples in ms  
CTYPE1 = 'CHAN  '      / in Hz                     
CRPIX1 =          1.                         
CRVAL1 =          0                         
CDELT1 =          1                         
END               
cs/data-outputs.txt · Poslední úprava: 2020/06/29 10:10 autor: kaklik