User Tools

Site Tools


en:spectrumlab

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
en:spectrumlab [2019/04/02 18:16]
fluktuacia created
en:spectrumlab [2019/04/04 08:28]
fluktuacia
Line 87: Line 87:
 === Necessary modifications of the detection script === === Necessary modifications of the detection script ===
  
-Soubor ​SKELETON-R1.usr ​přejmenujeme podle názvu naší stanice, nakopírujeme ho do adresáře, do kterého chceme lokálně ukládat záznamy o meteorech ​přejmenovaný soubor upravíme+Rename the SKELETON-R1.usr ​file according to the name of your station and copy it into directory where you plan to save meteor records. Edit the renamed file
-**Zejména je potřeba změnit název stanice** aby nedocházelo k ukládání dat pod již existujícím názvem stanice+**It is especially important to change the name of the station** so data will not be saved under a name of an already existing station
-V souboru vyhledáme řetězec ​''​SKELETON'' ​a přepíšeme ho názvem naší staniceZároveň změníme adresářdo kterého se budou ukládat záznamy o meteorechpokud nám nevyhovuje implicitní cesta ''​~/​Bolidozor/''​.+Find a ''​SKELETON'' ​string in the file and rewrite it for the name of your stationAt the same time, change the directorywhere your meteor records will be savedif you are not content with the implicit path ''​~/​Bolidozor/''​.
  
-Jedná se o tuto řádku, která může po úpravě vypadat například takto:+The changes involve the following line - after the modifications it may look as follows:
  
   THEN1=id_met="​no":​id_met2="​no":​K_station_name="​SVAKOV-R1":​K_path="/​home/​bolidozor/​meteors"​   THEN1=id_met="​no":​id_met2="​no":​K_station_name="​SVAKOV-R1":​K_path="/​home/​bolidozor/​meteors"​
  
-V adresáři K_path musíte vytvořit podadresáře ​./data , ./capture , ./audio.+Create a subdirectories  ​./data , ./capture , ./​audio ​in the K_path directory.
  
-Po prvním spuštění programu SpectrumLab v něm otevřeme výše zmíněný soubor s příponou .usr a program ukončíme. Tím se zajistí, že právě nahraná konfigurace se stane implicitní a při dalším startu již soubor .usr nebude nutné otevírat. Pokud ale změníte konfiguraci SpectrumLabu,​ měli byste ji zapsat do souboru .usr, který se zálohuje na server. ​ 
  
-SpectrumLab ​by taktéž měl vytvořit soubor [[http://​space.astro.cz/​bolidozor/​svakov/​SVAKOV-R4/​station.cfg|station.cfg]]který obsahuje základní informace o nastavených detekčních parametrech stanice.+After the first launch of SpectrumLab, open the above-mentioned file with .usr suffix and end the softwareIn this way, you will make sure that the loaded configuration will become implicit and the .usr file will not have to be opened next timeIf you change your SpectrumLab configurationyou should write it into .usr file that is backed up on server
  
-===== Odesílání naměřených dat =====+SpectrumLab should also create [[http://​space.astro.cz/​bolidozor/​svakov/​SVAKOV-R4/​station.cfg|station.cfg]] file containing the basic information about the set detection parameters of station.
  
-Aby získaná ​data mohla mít nějaký vědecký význam, tak je potřeba měření publikovat.+===== Uploading the measured ​data =====
  
-==== Centrální server sítě Bolidozor ====+If the acquired data are to have some scientific significance,​ it is necessary to publish the results of measurements. ​
  
-Před tím, než začneme data odesílat na [[cs:​servers|náš ​server]], je potřeba na něm mít zřízen účet podle postupu [[cs:​registration|registrace]].+==== Central ​server ​of the Bolidozor network ====
  
-Následně po úspěšné registraci spustíme skript pro přenos dat. Skript je stažen ze Subversion databáze MLAB výše popsaným způsobem+Before you begin to upload data to [[en:servers|our server]], you have to have an account created according to the following [[en:​registration|registration procedure]]. 
 + 
 +After a successful registration you can run the script for data upload. It can be downloaded from MLAB Subversion database using an above-mentioned series of steps.
  
   ./sync.sh /​path/​to/​data_folder observatory_name   ./sync.sh /​path/​to/​data_folder observatory_name
  
-Kde parametr ​/​path/​to/​data_folder ​ ​nahradíme cestou ke složce, kde máme uložena ​data. Např. //​~/​bolidozor/// ​A observatory_name nahradíme názvem naší observatořekterý jsme si zvolili při [[cs:​registration|registraci]] tjnapř //​svakov//​. ​ +where the  ​/​path/​to/​data_folder ​parameter has to be changed for the path to a folder with saved data - e.g. //​~/​bolidozor///​. Observatory_name is substituted by a name of your observatorywhich you have chosen during ​[[en:​registration|registration]] - e.g. //​svakov//​. ​ 
-==== RMOB ====+
  
-Pokud v adresáři stanice vytvoříme soubor [[cs:​rmob-export#​generovani_rmob_grafu|rmob.cfg]],​ bude síť Bolidozor ​ z vaší stanice automaticky generovat histogramy pro síť [[http://​www.rmob.org/​livedata/​main.php|RMOB]]. Není proto už potřeba mít zprovozněný program [[cs:​rmob-export|rmob-export]] přímo na stanici. +==== RMOB ====
- +
-===== Automatický start po vypnutí počítače =====+
  
 +If you create a [[en:​rmob-export#​generovani_rmob_grafu|rmob.cfg]] file in the station’s directory, the Bolidozor network will automatically generate histograms for [[http://​www.rmob.org/​livedata/​main.php|RMOB]] network from your station. You no longer have to run [[en:​rmob-export|rmob-export]] software directly on your station.
 + 
 +===== Automatic start after computer’s shutdown =====
  
-Automatické spouštění SpectrumLabu po přihlášení do grafického prostředí lze zařídit pomocí souboru ​~/.xsession, to je popsáno například ​[[https://​wiki.ubuntu.com/​CustomXSession|na Ubuntu wiki]]. LightDM ​je k jeho používání třeba ​[[https://​wiki.ubuntu.com/​CustomXSession#​LightDM_configuration|nakonfigurovat]].+Automatic launching of SpectrumLab after logging to a graphical environment can be set using an ~/​.xsession ​file - process described for example on [[https://​wiki.ubuntu.com/​CustomXSession|Ubuntu wiki]]. ​In order to use LightDM, it is necessary to  ​[[https://​wiki.ubuntu.com/​CustomXSession#​LightDM_configuration|configure it]].
  
-Pro automatické spouštění SpectrumLabu je třeba vytvořit soubor ​~/.xsession, či ~/​.xinitrc ​pod symbolickým odkazem:+To automatically launch SpectrumLab, ​it is necessary to create the ~/​.xsession ​or~/​.xinitrc ​file under a symbolic shortcut (?? symbolický odkaz)
 <​code>​ <​code>​
 #​!/​usr/​bin/​env bash #​!/​usr/​bin/​env bash
Line 130: Line 131:
 </​code>​ </​code>​
  
-Po zvolení ​~/​.xsession ​jako výchozího sezení po přihlášení,​ u LightDM ​se do něho stačí jednou přihlásitse může nastavit automatické přihlašování:+After choosing ​~/​.xsession ​as a default login session (in case of LightDM ​it is sufficient to log in once)you can set an automatic logging in:
  
   $ sudo /​usr/​lib/​lightdm/​lightdm-set-defaults --autologin username   $ sudo /​usr/​lib/​lightdm/​lightdm-set-defaults --autologin username
  
-SpectrumLab ​se tak spustí po zapnutí počítače.+SpectrumLab ​will start automatically with turning the computer on.
en/spectrumlab.txt · Last modified: 2019/04/04 08:28 by fluktuacia