User Tools

Site Tools


en:jackless-image

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:jackless-image [2019/03/04 15:23]
fluktuacia
en:jackless-image [2019/03/05 14:44] (current)
fluktuacia
Line 106: Line 106:
 The last command will copy a default configuration of ''radio-observer''u to ''~/bolidozor/station/Bolidozor.json'', where a startup script awaits it. After copying, it is necessary to change a name of the station in [[https://github.com/MLAB-project/radio-observer/blob/feat/raw/Bolidozor.json#L36|this line]]. (The link contains a station named ''debug''.) The last command will copy a default configuration of ''radio-observer''u to ''~/bolidozor/station/Bolidozor.json'', where a startup script awaits it. After copying, it is necessary to change a name of the station in [[https://github.com/MLAB-project/radio-observer/blob/feat/raw/Bolidozor.json#L36|this line]]. (The link contains a station named ''debug''.)
  
- +It is recommended to write data to an SD cardwhich connects via ''~/bolidozor'', on a station’s computerIn such case, a content of the prepared ''~/ionozor'' directory should be copied to SD card’s rootThis approach is advantageous as it saves entries to an expensive eMMC card that the station’s computer boosts fromCompared to that, an SD card is much less expensive and its damage will not limit the basic diagnostics of station
-Na staničním počítači je vhodné zapisovat záznamy na SD kartukterá se připojí přes ''~/bolidozor''V tom případě je třeba obsah připraveného adresáře ''~/ionozor'' nakopírovat do kořenu SD karty, která se bude používatToto řešení je vhodné kvůli tomu, že se tím ušetří zápisy na drahou eMMC kartu ze které staniční počítač bootujeSDkarta je oproti tomu mnohem levnější při jejím poškození není omezena základní diagnostika stanice.+
  
 ===== Příprava SDkarty ===== ===== Příprava SDkarty =====
  
-Novou SDkartu naformátujeme na souborový systém [[https://en.wikipedia.org/wiki/F2FS|F2FS]]. K tomu potřebujeme  systému nainstalovanou podporu souborového systému F2FS. To se zařídí instalací balíku //f2fs-tools//.+A new SD card has to be formatted to [[https://en.wikipedia.org/wiki/F2FS|F2FS]] file systemIn order to do it, you have to install a support for F2FS file system into your OS by installing a //f2fs-tools// package.
  
   sudo apt install f2fs-tools   sudo apt install f2fs-tools
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
-Formátování média provedeme některým ze [[http://wiki.mlab.cz/doku.php?id=cs:sw:os#formatovani_medii|standardních způsobů formátování]]+Format the media using one of the [[http://wiki.mlab.cz/doku.php?id=en:sw:os#formatovani_medii|standard methods of formatting]]
 </WRAP> </WRAP>
  
- +Connect the formatted SD card to ''~/bolidozor'' directory and set its file rights so that other users than root will also be granted an accessUse the following commands (it is assumed that the formatted SD card is ///dev/mmcblk1p1// device):
-Naformátovanou SDkartu pak připojíme do adresáře ''~/bolidozor'' a nastavíme souborová práva pro přístup i jinými uživateli než root. Což provedeme následujícími příkazy, kde se předpokládá, že naformátovaná SDkarta je zařízení ///dev/mmcblk1p1//+
  
   sudo mount -t f2fs /dev/mmcblk1p1 ~/bolidozor/   sudo mount -t f2fs /dev/mmcblk1p1 ~/bolidozor/
Line 126: Line 124:
   sudo chown -R odroid bolidozor   sudo chown -R odroid bolidozor
  
-Následně při namountované kartě vytvoříme složky pro data+Next, when the card is mounted, create the following data folders:
  
   mkdir -p ~/bolidozor/station/snapshots ~/bolidozor/station/data ~/bolidozor/station/meteors   mkdir -p ~/bolidozor/station/snapshots ~/bolidozor/station/data ~/bolidozor/station/meteors
  
-Pak je potřeba inicializovat konfiguraci staniceObvykle je nejsnazší si vypůjčit konfiguraci nějaké nové nebo původní stanice tu upravit. Například: +Next it is necessary to initiate the station’s configurationUsually, the easiest way is to ‘lend’ and adjust configuration of some new or former station, for example:
  
   cd ~/bolidozor/station/   cd ~/bolidozor/station/
Line 138: Line 135:
  
      
-   +===== Launching after startup =====
- +
- +
- +
-===== Spuštění po startu =====+
  
 <WRAP info> <WRAP info>
-Protože se většina stanic instaluje na počítač zvaný Odroid, jehož výchozí uživatel se jmenuje ''odroid'', předpokládá následující, že se tak jmenuje i uživatel, pod kterým bude běžet staniční software. Dosaďte za ''odroid'' správné jméno, pokud to tak není.+Because most stations are installed on Odroid computerswhose default user is called ''odroid'', it is assumed that the user who runs the station software is also called ''odroid''Substitute the correct name for ''odroid'' if necessary
 </WRAP> </WRAP>
  
-Do ''/etc/rc.local'' je třeba zapsat, co se má spustit po startuNa všech stanicích by se mělo spustit ''/home/odroid/repos/station-supervisor/start.sh'', což nastartuje všechen staniční software. Protože má staniční software běžet pod uživatelem ''odroid'', bude celý příkaz ke zkopírování vypadat takto:+It is also necessary to add to ''/etc/rc.local'' what has to be launched after startupAll stations should launch ''/home/odroid/repos/station-supervisor/start.sh'' - this will run the station’s software. Because the station’s software should run under  ''odroid'' userthe whole command should look like as follows:
  
   su odroid /home/odroid/repos/station-supervisor/start.sh   su odroid /home/odroid/repos/station-supervisor/start.sh
  
-Pokud se mají na Odroidu zapisovat záznamy na SD kartumělo by se ještě před ''start.sh'' spustit také ''/home/odroid/repos/station-supervisor/mount-sd-card.sh'', což kartu připojí přes ''/home/odroid/bolidozor''.+If the records on Odroid should be written on an SD cardbefore the ''start.sh'' a  ''/home/odroid/repos/station-supervisor/mount-sd-card.sh'' should also be run - it will connect the card via ''/home/odroid/bolidozor''.
  
-Příkazy by se do ''rc.local'' měly přidat před ''exit 0'', které tak zůstane na konciPříklad ''/etc/rc.local'' po úpravě:+The commands should be added to ''rc.local'' before ''exit 0'', which will then remain at the end of the file. 
 +An example of ''/etc/rc.local'' after adjustments:
  
   #!/bin/sh -e   #!/bin/sh -e
Line 176: Line 170:
      
      
-===== Odebrání nepotřebných komponet systému =====+===== Removing unnecessary system components =====
  
   sudo apt-get remove blueman-applet   sudo apt-get remove blueman-applet
  
en/jackless-image.txt · Last modified: 2019/03/05 14:44 by fluktuacia