User Tools

Site Tools


en:jackless-image

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:jackless-image [2019/03/04 15:23]
fluktuacia
en:jackless-image [2019/03/05 14:44] (current)
fluktuacia
Line 106: Line 106:
 The last command will copy a default configuration of ''​radio-observer''​u to ''​~/​bolidozor/​station/​Bolidozor.json'',​ where a startup script awaits it. After copying, it is necessary to change a name of the station in [[https://​github.com/​MLAB-project/​radio-observer/​blob/​feat/​raw/​Bolidozor.json#​L36|this line]]. (The link contains a station named ''​debug''​.) The last command will copy a default configuration of ''​radio-observer''​u to ''​~/​bolidozor/​station/​Bolidozor.json'',​ where a startup script awaits it. After copying, it is necessary to change a name of the station in [[https://​github.com/​MLAB-project/​radio-observer/​blob/​feat/​raw/​Bolidozor.json#​L36|this line]]. (The link contains a station named ''​debug''​.)
  
- +It is recommended to write data to an SD cardwhich connects via ''​~/​bolidozor''​, on a station’s computerIn such case, a content of the prepared ​''​~/​ionozor'' ​directory should be copied to SD card’s rootThis approach is advantageous as it saves entries to an expensive ​eMMC card that the station’s computer boosts fromCompared to that, an SD card is much less expensive and its damage will not limit the basic diagnostics of station
-Na staničním počítači je vhodné zapisovat záznamy na SD kartukterá se připojí přes ''​~/​bolidozor''​. ​V tom případě je třeba obsah připraveného adresáře ​''​~/​ionozor'' ​nakopírovat do kořenu ​SD karty, která se bude používatToto řešení je vhodné kvůli tomu, že se tím ušetří zápisy na drahou ​eMMC kartu ze které staniční počítač bootujeSDkarta je oproti tomu mnohem levnější ​při jejím poškození není omezena základní diagnostika stanice.+
  
 ===== Příprava SDkarty ===== ===== Příprava SDkarty =====
  
-Novou SDkartu naformátujeme na souborový systém ​[[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​F2FS|F2FS]]. ​K tomu potřebujeme ​ systému nainstalovanou podporu souborového systému ​F2FS. To se zařídí instalací balíku ​//​f2fs-tools//​.+A new SD card has to be formatted to [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​F2FS|F2FS]] ​file systemIn order to do it, you have to install a support for F2FS file system into your OS by installing a //​f2fs-tools// ​package.
  
   sudo apt install f2fs-tools   sudo apt install f2fs-tools
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
-Formátování média provedeme některým ze [[http://​wiki.mlab.cz/​doku.php?​id=cs:​sw:​os#​formatovani_medii|standardních způsobů formátování]]+Format the media using one of the [[http://​wiki.mlab.cz/​doku.php?​id=en:​sw:​os#​formatovani_medii|standard methods of formatting]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
- +Connect the formatted SD card to ''​~/​bolidozor'' ​directory and set its file rights so that other users than root will also be granted an accessUse the following commands (it is assumed that the formatted SD card is ///​dev/​mmcblk1p1// ​device):
-Naformátovanou SDkartu pak připojíme do adresáře ​''​~/​bolidozor'' ​a nastavíme souborová práva pro přístup i jinými uživateli než root. Což provedeme následujícími příkazy, kde se předpokládá,​ že naformátovaná SDkarta je zařízení ​///​dev/​mmcblk1p1//​+
  
   sudo mount -t f2fs /​dev/​mmcblk1p1 ~/​bolidozor/​   sudo mount -t f2fs /​dev/​mmcblk1p1 ~/​bolidozor/​
Line 126: Line 124:
   sudo chown -R odroid bolidozor   sudo chown -R odroid bolidozor
  
-Následně při namountované kartě vytvoříme složky pro data+Next, when the card is mounted, create the following ​data folders:
  
   mkdir -p ~/​bolidozor/​station/​snapshots ~/​bolidozor/​station/​data ~/​bolidozor/​station/​meteors   mkdir -p ~/​bolidozor/​station/​snapshots ~/​bolidozor/​station/​data ~/​bolidozor/​station/​meteors
  
-Pak je potřeba inicializovat konfiguraci staniceObvykle je nejsnazší si vypůjčit konfiguraci nějaké nové nebo původní stanice ​tu upravit. Například: +Next it is necessary to initiate the station’s configurationUsually, the easiest way is to ‘lend’ and adjust ​configuration of some new or former station, for example:
  
   cd ~/​bolidozor/​station/​   cd ~/​bolidozor/​station/​
Line 138: Line 135:
  
   ​   ​
-   +===== Launching after startup ​=====
- +
- +
- +
-===== Spuštění po startu ​=====+
  
 <WRAP info> <WRAP info>
-Protože se většina stanic instaluje na počítač zvaný ​Odroid, ​jehož výchozí uživatel se jmenuje ​''​odroid'', ​předpokládá následující,​ že se tak jmenuje i uživatel, pod kterým bude běžet staniční ​software. ​Dosaďte za ''​odroid'' ​správné jméno, pokud to tak není.+Because most stations are installed on Odroid ​computerswhose default user is called ​''​odroid'', ​it is assumed that the user who runs the station ​software ​is also called ''​odroid''​Substitute the correct name for ''​odroid'' ​if necessary
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Do ''/​etc/​rc.local'' ​je třeba zapsat, co se má spustit po startuNa všech stanicích by se mělo spustit ​''/​home/​odroid/​repos/​station-supervisor/​start.sh''​, což nastartuje všechen staniční ​software. ​Protože má staniční ​software ​běžet pod uživatelem ​''​odroid'', ​bude celý příkaz ke zkopírování vypadat takto:+It is also necessary to add to ''/​etc/​rc.local'' ​what has to be launched after startupAll stations should launch ​''/​home/​odroid/​repos/​station-supervisor/​start.sh'' ​- this will run the station’s ​software. ​Because the station’s ​software ​should run under  ​''​odroid'' ​userthe whole command should look like as follows:
  
   su odroid /​home/​odroid/​repos/​station-supervisor/​start.sh   su odroid /​home/​odroid/​repos/​station-supervisor/​start.sh
  
-Pokud se mají na Odroidu zapisovat záznamy na SD kartumělo by se ještě před ''​start.sh'' ​spustit také ''/​home/​odroid/​repos/​station-supervisor/​mount-sd-card.sh''​, což kartu připojí přes ''/​home/​odroid/​bolidozor''​.+If the records on Odroid should be written on an SD cardbefore the ''​start.sh'' ​a  ​''/​home/​odroid/​repos/​station-supervisor/​mount-sd-card.sh'' ​should also be run - it will connect the card via ''/​home/​odroid/​bolidozor''​.
  
-Příkazy by se do ''​rc.local'' ​měly přidat před ''​exit 0'', ​které tak zůstane na konciPříklad ​''/​etc/​rc.local'' ​po úpravě:+The commands should be added to ''​rc.local'' ​before ​''​exit 0'', ​which will then remain at the end of the file. 
 +An example of ''/​etc/​rc.local'' ​after adjustments:
  
   #!/bin/sh -e   #!/bin/sh -e
Line 176: Line 170:
   ​   ​
   ​   ​
-===== Odebrání nepotřebných komponet systému ​=====+===== Removing unnecessary system components ​=====
  
   sudo apt-get remove blueman-applet   sudo apt-get remove blueman-applet
  
en/jackless-image.txt · Last modified: 2019/03/05 14:44 by fluktuacia