User Tools

Site Tools


en:qha

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:qha [2019/03/19 16:04]
fluktuacia
en:qha [2019/03/20 17:59] (current)
fluktuacia
Line 72: Line 72:
 {{:​cs:​antennas:​qha:​antenna_reflection_measurement_setup.jpg?​direct&​600|The set used to measure reflections on the antenna}} {{:​cs:​antennas:​qha:​antenna_reflection_measurement_setup.jpg?​direct&​600|The set used to measure reflections on the antenna}}
  
-The antenna is sensitive to the way of connecting the phasing lines. Two basic possibilities can be seen on the following pictures. They differ in the direction of the  +The antenna is sensitive to the way of connecting the phasing lines. Two basic possibilities can be seen on the following pictures. They differ in the direction of the rotation of the antenna feeds phase (??  ​liší směrem otáčení fáze přívodů antény).
-Anténa je citlivá na způsob připojení fázovacího vedení. Dvě základní možnosti jsou vidět na následujících obrázcích,​ které se vzájemně ​liší směrem otáčení fáze přívodů antény. ​+
  
-{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_phased.jpg?​direct&​600|Fázovací vedení zapojené v rezonanci se šroubovicí}} 
-{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_prototype_resonance.png?​direct&​600|Rezonance prototypu antény}} 
  
-Na grafu je vidět rezonance antény na přibližně 160 MHzAnténa tak rezonuje poněkud výše, oproti modelu. Zatím není známa přesná příčina tohoto jevu, ale je možné, že je způsobena změnou činitele zkrácení vlivem změny teploty koaxiálního kabelu na přímém slunečním světle.+{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_phased.jpg?​direct&​600|Phasing lines connected in resonance with the helix}} 
 +{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_prototype_resonance.png?​direct&​600|Resonance of the antenna prototype}}
  
 +As you can see on the graph, the resonance of the antenna is approximately 160 MHz, which is a bit higher compared to model. The exact cause of this phenomenon is not yet know. It might be caused by a change of velocity factor (?? činitel zkracení) due to temperature changes in coaxial cable under direct sunshine.  ​
  
-{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_antiphased.jpg?​direct&​600|Fázovací vedení zapojené v protifázi se šroubovicí antény}} 
-{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_antiphased.png?​direct&​600|Odrazy měřené při napáječích zapojených v protifázi k vinutí šroubovice.}} 
  
-Při opačném zapojení fázovacího vedení se na anténě, žádná výrazná rezonance, která by odčerpávala přiváděnou energii neprojevuje+{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_antiphased.jpg?​direct&​600|Phasing lines connected in antiphase with the antenna helix}} 
 +{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_antiphased.png?​direct&​600|Reflections measured at (?? při napáječích) connected in antiphase to antenna coil (??vinutí šroubovice).}}
  
 +When connecting the phase lines conversely, there is no considerable resonance observable, which would drain the supplied energy. ​
  
  
-====== ​Reference ​======+====== ​References ​======
  
-  * [[http://​personal.ee.surrey.ac.uk/​Personal/​T.Brown/​research/​qha.html|Fázovací vedení na tištěném plošném spoji]].+  * [[http://​personal.ee.surrey.ac.uk/​Personal/​T.Brown/​research/​qha.html|Phasing lines on the PCB]].
  
en/qha.txt · Last modified: 2019/03/20 17:59 by fluktuacia