User Tools

Site Tools


en:qha

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
en:qha [2019/03/18 22:48]
fluktuacia created
en:qha [2019/03/20 17:59]
fluktuacia
Line 23: Line 23:
 ===== Construction ===== ===== Construction =====
  
-Structural parts of the antenna are primarily made of galvanised steel components. Those parts, which are under a higher current load are made of copper ​pipes.+Structural parts of the antenna are primarily made of galvanised steel components. Those parts, which are under a higher current load are made of copper ​tubes.
  
 Antenna’s dimensions were optimised using a [[https://​github.com/​bolidozor/​NEC-models/​blob/​optimize/​antennas/​src/​SC-QHA.ipynb|computer model]] Antenna’s dimensions were optimised using a [[https://​github.com/​bolidozor/​NEC-models/​blob/​optimize/​antennas/​src/​SC-QHA.ipynb|computer model]]
Line 32: Line 32:
   * Helix height : 312.2 mm (angle of inclination 27 degrees)   * Helix height : 312.2 mm (angle of inclination 27 degrees)
   * Cutting length of upper cross (??Řezná) : 369.9 mm   * Cutting length of upper cross (??Řezná) : 369.9 mm
-  * Cutting ​lenght ​of helix arm : 687.4 mm +  * Cutting ​length ​of helix arm : 687.4 mm 
  
  
 ==== Material ==== ==== Material ====
  
-Fázovací ​vedení ​antény je konstruováno z koaxiálního kabelu ​RG58U. ​A za čtvrtvlnou délku je v tomto případě považována délka ​295 mm. +Phasing lines (?? fázovací ​vedení) of the antenna is made of coaxial cable RG58U. ​Quaterwave length, in this case, is 295 mm.
  
 +Antenna helix is made of copper tubes with outer diameter of 18 mm. The tubes are made of ‘soft’ copper, used in air-conditioning units installations. They are available in reel that makes it much easier to construct the antenna.
  
-Šroubovice antény je tvořena měděnými trubkami o vnějším průměru 18mmJde o "​měkké"​ měděné trubky určené pro instalaci klimatizačních jednotek. Jsou dostupné v návinu, který značně usnadňuje realizaci antény+{{:​cs:​antennas:​qha:​cu_tube_reel.jpg?​direct&​600|Copper tube’s reel.}}
  
-{{:​cs:​antennas:​qha:​cu_tube_reel.jpg?​direct&​600|Návin měděné trubky.}} 
  
 +  * 400x Galvanized ​ tear rivet (?? trhací nýt) 4.8x10 mm
  
-  * 400x Pozinkovaný trhací nýt 4.8x10 mm 
-  *  
  
  
-z==== Výroba ​====+==== Construction ​====
  
-{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_base.jpg?​direct&​600|Základní konstrukční komponenty ​SC-QHA ​antény}}+{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_base.jpg?​direct&​600|The basic construction elements of SC-QHA ​antenna}}
  
-Anténa se skládá ze čtyř kusů základnových čtverců sloužících,​ jako univerzální zemní potenciálTyto čtverce jsou navzájem sešroubovány na každé stěně 4mi šrouby ​M8. Na obou stranách šroubu je použita ​vějířová podložka. ​Důvodem je zlepšení vodivosti spoje zároveň zamezení samovolnému povolení při manipulaci s anténou+The antenna is made of four pieces of base squares that serve as a universal ground potentialThese squares are screwed together at each side by a four M8 screwsThere is a fan washer (?? vějířová podložka) at both sides of the screwA reason for this is better conductivity of connection and, at the same time, better prevention against a spontaneous loosening during manipulation with antenna
  
-{{:​cs:​antennas:​qha:​base_contact_point.jpg?​direct&​600|Způsob spojení jednotlivých sít v základně antény}}+{{:​cs:​antennas:​qha:​base_contact_point.jpg?​direct&​600|Connection of sieves in the basis of antenna.}}
  
-Zkratovací kříž na vrcholu helixu je sletován ze 3kusů trubek z "​tvrdé"​ mědi. Jde asi o realizačně nejkomplikovanější část antény, protože bohužel není dostupná měděná tvarovka ve tvaru kříže. ​ 
  
-Kříž ​je proto vytvořen z jedné delší trubky na kterou jsou kolmo přiletovány dvě kratšíkteré mají propilovanou stěnu tak, aby přesně doléhaly k průběžné trubceZároveň je třeba dodržet součet délek těchto trubek tak, aby obě ramena kříže měla délku 370mm+Zkratovací kříž ​(??) at the top of the helix is soldered from 3 pieces of tubes made of ‘hard’ copper. It is probably the most challenging part of the antenna to construct - unfortunatelya copper fitting (?? měděná tvarovka) in the shape of a cross is not available
  
-{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_top_tube_cut.jpg?​direct&​600|Úprava řezu části vrchního zkratovacího kříže}}+The cross is thus made of one longer tube with two shorter ones soldered perpendicularly to it. The shorter tubes have their walls pierced, so they fit precisely to the longer tube. It is also necessary to keep the sum of the lengths of the tubes such, that both arms of the cross measure 370 mm.
  
 +{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_top_tube_cut.jpg?​direct&​600|Úprava řezu části vrchního zkratovacího kříže ??}}
  
  
  
-===== Naměřené charakteristiky ===== 
  
-Na sestavené anténě bylo měřeno přizpůsobení antény. K měření byl použit spektrální analyzátor DSA815-TG s [[http://​www.ebay.com/​itm/​3MHz-1200MHz-RF-Reflection-Bridge-Directional-VSWR-SWR-Bridge-Antenna-Analyzer-/​181865632141?​|odrazovým můstkem 3-1200 MHz]]. ​+===== Measured characteristics =====
  
-{{:cs:​antennas:​qha:​antenna_reflection_measurement_setup.jpg?direct&​600|Sestava použitá pro měření odrazů na anténě}}+The assembled antenna underwent a measurement of adaptation (přizpůsobení antény) using a spectral analyser DSA815-TG with [[http://www.ebay.com/​itm/​3MHz-1200MHz-RF-Reflection-Bridge-Directional-VSWR-SWR-Bridge-Antenna-Analyzer-/​181865632141?|3-1200 MHz reflection bridge]]. ​
  
 +{{:​cs:​antennas:​qha:​antenna_reflection_measurement_setup.jpg?​direct&​600|The set used to measure reflections on the antenna}}
  
-Anténa je citlivá na způsob připojení fázovacího vedeníDvě základní možnosti jsou vidět na následujících obrázcích,​ které se vzájemně ​liší směrem otáčení fáze přívodů antény. ​+The antenna is sensitive to the way of connecting the phasing linesTwo basic possibilities can be seen on the following pictures. They differ in the direction of the rotation of the antenna feeds phase (??  ​liší směrem otáčení fáze přívodů antény).
  
-{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_phased.jpg?​direct&​600|Fázovací vedení zapojené v rezonanci se šroubovicí}} 
-{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_prototype_resonance.png?​direct&​600|Rezonance prototypu antény}} 
  
-Na grafu je vidět rezonance antény na přibližně 160 MHzAnténa tak rezonuje poněkud výše, oproti modelu. Zatím není známa přesná příčina tohoto jevu, ale je možné, že je způsobena změnou činitele zkrácení vlivem změny teploty koaxiálního kabelu na přímém slunečním světle.+{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_phased.jpg?​direct&​600|Phasing lines connected in resonance with the helix}} 
 +{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_prototype_resonance.png?​direct&​600|Resonance of the antenna prototype}}
  
 +As you can see on the graph, the resonance of the antenna is approximately 160 MHz, which is a bit higher compared to model. The exact cause of this phenomenon is not yet know. It might be caused by a change of velocity factor (?? činitel zkracení) due to temperature changes in coaxial cable under direct sunshine.  ​
  
-{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_antiphased.jpg?​direct&​600|Fázovací vedení zapojené v protifázi se šroubovicí antény}} 
-{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_antiphased.png?​direct&​600|Odrazy měřené při napáječích zapojených v protifázi k vinutí šroubovice.}} 
  
-Při opačném zapojení fázovacího vedení se na anténě, žádná výrazná rezonance, která by odčerpávala přiváděnou energii neprojevuje+{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_antiphased.jpg?​direct&​600|Phasing lines connected in antiphase with the antenna helix}} 
 +{{:​cs:​antennas:​qha:​sc-qha_antiphased.png?​direct&​600|Reflections measured at (?? při napáječích) connected in antiphase to antenna coil (??vinutí šroubovice).}}
  
 +When connecting the phase lines conversely, there is no considerable resonance observable, which would drain the supplied energy. ​
  
  
-====== ​Reference ​======+====== ​References ​======
  
-  * [[http://​personal.ee.surrey.ac.uk/​Personal/​T.Brown/​research/​qha.html|Fázovací vedení na tištěném plošném spoji]].+  * [[http://​personal.ee.surrey.ac.uk/​Personal/​T.Brown/​research/​qha.html|Phasing lines on the PCB]].
  
en/qha.txt · Last modified: 2019/03/20 17:59 by fluktuacia