User Tools

Site Tools


en:odroid-u3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:odroid-u3 [2019/03/09 07:46]
fluktuacia created
en:odroid-u3 [2019/03/10 15:00] (current)
fluktuacia
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 ====== Installing an ODROID computer in the Bolidozor network ====== ====== Installing an ODROID computer in the Bolidozor network ======
  
Line 44: Line 42:
 ==== Remote access to the station ==== ==== Remote access to the station ====
  
-Pro případže bude potřeba servisní zásah na stanici, je vhodné aktivovat i reverzní ​ssh tunel, který může sloužit pro vzdálenou správu stanice+In case the station will need a service interventionit is advantageous to activate a reverse ​ssh tunnel that can serve as a way for remote maintenance of the station.
  
-To lze udělat spuštěním těchto příkazů+It can be done by running the following commands:
  
   wget http://​space.astro.cz/​bolidozor/​support/​scripts/​setup_reverse_tunnel.sh   wget http://​space.astro.cz/​bolidozor/​support/​scripts/​setup_reverse_tunnel.sh
Line 52: Line 50:
   sudo ./​setup_reverse_tunnel.sh   sudo ./​setup_reverse_tunnel.sh
  
-Skript nakonec vypíšnastavené parametryNapř+The script will eventually list the set parameters, ​e.g.:
  
   Host radio-test.tunnel   Host radio-test.tunnel
Line 59: Line 57:
     User testak1     User testak1
  
-Ty je potřeba zkopírovat a odeslat na stejnou adresu, jako v případě ​[[cs:​registration|registrace stanice]]. +These have to be copied and sent to the same address as in case of [[en:​registration|registration of the station]].  
  
 +===== Launching the meteor detection on the station =====
  
-===== Spuštění detekce meteorů na stanici ===== +There is an already prepared folder ​~/​Bolidozor/​TEST ​in the directory structure of the station’s image. In the folderyou can find a test configuration that records the data directly to the system ​eMMC cardHowever, such solution is not suitable for permanent operationIt is better to add an microSD card to Odroidwhich will only serve for recording the data.
-V adresářové struktuře je v image stanice již připravena složka ​~/​Bolidozor/​TEST ​ V této složce je testovací konfiguracekterá zaznamenává ​data přímo na systémovou ​eMMC kartuTo ale není řešení vhodné pro trvalý provozProto je lepší do odroidu přidat ještě mikroSD kartukterá bude sloužit výhradně k ukládání dat+
  
-Tuto SD kartu naformátujeme na souborový systém ​EXT4, aby jsme mohli využívat souborová právaNásledně jí vložíme do slotu pro mikroSD kartu na odroidu. Systém ​by jí po restartu měl sám namountovatNásledně vytvoříme symbolický ​link z adresáře ​~Bolidozor/ ​a vytvoříme složky podle [[cs:​convention|jmenné konvence]].+Format this SD card to file system ​EXT4 so you can use the system rights. Nextput the card into the microSD card slot on OdroidAfter a restart, the system should mount the card by itselfNext, create a symbolic ​link from ~Bolidozor/ ​directory and create folder according to our [[en:​convention|name convention]].
  
 <WRAP important> ​ <WRAP important> ​
-Adresáře do kterých se budou ukládat ​data o meteorechna které se odkazuje konfigurační soubor, musí existovatPokud neexistujívytvořte je.+Directories that will contain saved data about meteors and that the configuration file refer tohave to existIf they do not exist yetcreate them.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Do nové složky na adrese ​//​~/​Bolidozor/​jmeno_observatore/jmeno_stanice// nakopírujeme vzorové soubory z observatoře TESTSkopírované skripty a konfigurační soubory je pak potřeba postupně projít a opravit cesty na nové jméno observatoře a jméno stanice+Copy the sample files form TEST observatory into the new folder ​//​~/​Bolidozor/​observatory_name/station_name//. Go through the copied scripts and config files and correct the paths so they contain the new names of observatory and station.
  
-Detekci pak spustíme pomocí skriptu:+Run the detection using a script:
  
   ~/​Bolidozor/​start.sh  ​   ~/​Bolidozor/​start.sh  ​
  
-Skript spustí audiosystém ​jackd.  Detekční program ​[[cs:​radio-observer|radio-observer]], ​ladící utilitu ​frequency-guard.py ​[[cs:​data-uploader|uploadovací skripty]].+The script will start jackd audio system, detection programme ​[[en:​radio-observer|radio-observer]], ​tuning utility ​frequency-guard.py ​and [[en:​data-uploader|uploading scripts]].
  
-===== Monitorování detekovaných meteorů ​ =====+===== Monitoring of detected meteors ​ =====
  
-Když běží detekce ​meteorů je možné spustit i monitorování spektra a generování zvuku odrazuK tomu stačí spustit skript+When the meteor ​detection is running, it is possible to run spectrum monitoring and reflection sound generationAll you have to do is to run the following script:
   /​git/​station-supervisor/​visualisation.sh   /​git/​station-supervisor/​visualisation.sh
  
-Který spustí programy ​[[cs:​pysdr|PySDR]] ​[[cs:​pysdr|Whistle]] ​a zapojí je do audiosystému ​jack. Dále pak spustí ještě program ​xgps, na kterém jsou vidět pomocné informace o signálu z GPS družic, které slouží pro synchronizaci času na stanicích.+The script will run [[en:​pysdr|PySDR]] ​and [[en:​pysdr|Whistle]] ​programmes and connect them to the jack audio systemIt will also start a xgps programme (showing an auxiliary information about the signal from GPS satellites) that enables the time synchronisation on stations.
  
  
en/odroid-u3.txt · Last modified: 2019/03/10 15:00 by fluktuacia