User Tools

Site Tools


en:odroid-u3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:odroid-u3 [2019/03/09 06:46] – created fluktuaciaen:odroid-u3 [2019/03/10 14:00] (current) fluktuacia
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 ====== Installing an ODROID computer in the Bolidozor network ====== ====== Installing an ODROID computer in the Bolidozor network ======
  
Line 44: Line 42:
 ==== Remote access to the station ==== ==== Remote access to the station ====
  
-Pro případže bude potřeba servisní zásah na stanici, je vhodné aktivovat i reverzní ssh tunel, který může sloužit pro vzdálenou správu stanice+In case the station will need a service interventionit is advantageous to activate a reverse ssh tunnel that can serve as a way for remote maintenance of the station.
  
-To lze udělat spuštěním těchto příkazů+It can be done by running the following commands:
  
   wget http://space.astro.cz/bolidozor/support/scripts/setup_reverse_tunnel.sh   wget http://space.astro.cz/bolidozor/support/scripts/setup_reverse_tunnel.sh
Line 52: Line 50:
   sudo ./setup_reverse_tunnel.sh   sudo ./setup_reverse_tunnel.sh
  
-Skript nakonec vypíšnastavené parametryNapř+The script will eventually list the set parameters, e.g.:
  
   Host radio-test.tunnel   Host radio-test.tunnel
Line 59: Line 57:
     User testak1     User testak1
  
-Ty je potřeba zkopírovat a odeslat na stejnou adresu, jako v případě [[cs:registration|registrace stanice]]. +These have to be copied and sent to the same address as in case of [[en:registration|registration of the station]].  
  
 +===== Launching the meteor detection on the station =====
  
-===== Spuštění detekce meteorů na stanici ===== +There is an already prepared folder ~/Bolidozor/TEST in the directory structure of the station’s image. In the folderyou can find a test configuration that records the data directly to the system eMMC cardHowever, such solution is not suitable for permanent operationIt is better to add an microSD card to Odroidwhich will only serve for recording the data.
-V adresářové struktuře je v image stanice již připravena složka ~/Bolidozor/TEST  V této složce je testovací konfiguracekterá zaznamenává data přímo na systémovou eMMC kartuTo ale není řešení vhodné pro trvalý provozProto je lepší do odroidu přidat ještě mikroSD kartukterá bude sloužit výhradně k ukládání dat+
  
-Tuto SD kartu naformátujeme na souborový systém EXT4, aby jsme mohli využívat souborová právaNásledně jí vložíme do slotu pro mikroSD kartu na odroidu. Systém by jí po restartu měl sám namountovatNásledně vytvoříme symbolický link z adresáře ~Bolidozor/ a vytvoříme složky podle [[cs:convention|jmenné konvence]].+Format this SD card to file system EXT4 so you can use the system rights. Nextput the card into the microSD card slot on OdroidAfter a restart, the system should mount the card by itselfNext, create a symbolic link from ~Bolidozor/ directory and create folder according to our [[en:convention|name convention]].
  
 <WRAP important>  <WRAP important> 
-Adresáře do kterých se budou ukládat data o meteorechna které se odkazuje konfigurační soubor, musí existovatPokud neexistujívytvořte je.+Directories that will contain saved data about meteors and that the configuration file refer tohave to existIf they do not exist yetcreate them.
 </WRAP> </WRAP>
  
-Do nové složky na adrese //~/Bolidozor/jmeno_observatore/jmeno_stanice// nakopírujeme vzorové soubory z observatoře TESTSkopírované skripty a konfigurační soubory je pak potřeba postupně projít a opravit cesty na nové jméno observatoře a jméno stanice+Copy the sample files form TEST observatory into the new folder //~/Bolidozor/observatory_name/station_name//. Go through the copied scripts and config files and correct the paths so they contain the new names of observatory and station.
  
-Detekci pak spustíme pomocí skriptu:+Run the detection using a script:
  
   ~/Bolidozor/start.sh     ~/Bolidozor/start.sh  
  
-Skript spustí audiosystém jackd.  Detekční program [[cs:radio-observer|radio-observer]], ladící utilitu frequency-guard.py [[cs:data-uploader|uploadovací skripty]].+The script will start jackd audio system, detection programme [[en:radio-observer|radio-observer]], tuning utility frequency-guard.py and [[en:data-uploader|uploading scripts]].
  
-===== Monitorování detekovaných meteorů  =====+===== Monitoring of detected meteors  =====
  
-Když běží detekce meteorů je možné spustit i monitorování spektra a generování zvuku odrazuK tomu stačí spustit skript+When the meteor detection is running, it is possible to run spectrum monitoring and reflection sound generationAll you have to do is to run the following script:
   /git/station-supervisor/visualisation.sh   /git/station-supervisor/visualisation.sh
  
-Který spustí programy [[cs:pysdr|PySDR]] [[cs:pysdr|Whistle]] a zapojí je do audiosystému jack. Dále pak spustí ještě program xgps, na kterém jsou vidět pomocné informace o signálu z GPS družic, které slouží pro synchronizaci času na stanicích.+The script will run [[en:pysdr|PySDR]] and [[en:pysdr|Whistle]] programmes and connect them to the jack audio systemIt will also start a xgps programme (showing an auxiliary information about the signal from GPS satellites) that enables the time synchronisation on stations.
  
  
en/odroid-u3.txt · Last modified: 2019/03/10 14:00 by fluktuacia