User Tools

Site Tools


en:pysdr

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:pysdr [2019/03/15 15:47]
fluktuacia created
en:pysdr [2019/03/17 16:57] (current)
fluktuacia
Line 76: Line 76:
 ===== Audible output ===== ===== Audible output =====
  
-Pro vygenerování audiosignálu z RF signálu přijímaného stanicí byt vytvořen speciální program ​**whistle**, který zpracovává ​audio vstup z jacku. A upravuje jej do slyšitelné podobyJe dostupný na [[https://​github.com/​MLAB-project/​pysdr/​tree/​sound|Githubu]] ze stejného repositářejako pySDR.+In order to generate audio signal from RF signal received by a station we created a special programme ​**whistle** ​that processes ​audio input from jack and transforms it into an audible outputIt is available at [[https://​github.com/​MLAB-project/​pysdr/​tree/​sound|Github]], at the same repository as pySDR.
  
-==== Použití whistle ​====+==== Using Whistle ​====
  
-Whistle ​je konfugorovatelný generátor signálu dají se v něm za sebe různě poskládat operace, které umíJe to takové hodně malé GNURadio, jen to umí běžet uvnitř callbacku JACKuUmí to dělat ​Kaiser-Bessel [[http://cs.wikipedia.org/​wiki/​Filtr_s_kone%C4%8Dnou_impulzn%C3%AD_odezvou|FIR filtr]] (zapisuje se jako "​kbfir,​řád filtru,​Fa,​Fb,​potlačení v nepropustném pásmu ​dB"kde Fa až Fb zastupují rozsah frekvencí pásmové propusti), frekvenční posuv ("​freqx,​posuv v Hz"​), ​zesílení ​("​amplify,​faktor zesílení"), FM demodulaci ​("​fmdemod"​) ​a pak ještě něcoJednotlivé operace se pospojují dvojtečkou a předají parametru ​-p.+Whistle ​is a configurable signal generatorVarious operations can be stack one after another. It is like a very small GNURadio ​that runs inside the JACK’s callbackIt is capable of Kaiser-Bessel [[https://en.wikipedia.org/​wiki/​Finite_impulse_response|FIR filter]] (entered as "​kbfir, ​filter order, Fa, Fb, suppression in rejected bands (??) potlačení v nepropustném pásmu) in dB”)where Fa til Fb represent the frequency range of bandpass), frequency shift ("​freqx, ​shift in Hz"​), ​amplification ​("​amplify, ​amplification factor"), FM demodulation ​("​fmdemod"​). ​The individual operations are merged using colon and passed to -p parameter.
  
-Např.:+An example:
  
   ./whistle -p freqx,​-10000:​kbfir,​41,​0,​1000,​100:​freqx,​1000:​amplify,​100   ./whistle -p freqx,​-10000:​kbfir,​41,​0,​1000,​100:​freqx,​1000:​amplify,​100
  
-pro poslech meteorůTahle sekvence operací je nastavená jako výchozí, když se tomu -p nepředá.+for listening to meteorsThis sequence of operation is set as default if nothing is passed to -p.
  
   ./whistle -p freqx,​-31800:​kbfir,​201,​0,​400,​200:​freqx,​500:​amplify,​200   ./whistle -p freqx,​-31800:​kbfir,​201,​0,​400,​200:​freqx,​500:​amplify,​200
   ​   ​
-Před výpočtem ​FIR filtru se signal ​posune o 31.8 kHz dolu.+Before the FIR filter calculation,​ the signal ​is shifted down by 31.8 kHz. 
  
-Spočítá se FIR, který má 201 taps.+FIR is calculated - 201 taps.
  
-Pásmová propust od 0 Hz do 400 Hz. Útlum ​200 dB.+Bandpass from 0 Hz til 400 Hz. Attenuation ​200 dB.
  
-Výstup z filtru se posune o 500 Hz nahoru.+Filter output is shifted up by 500 Hz.
  
-Výstup se zesílí ​200x.+Output is increased ​200x.
  
 +==== Principle of operation ====
  
-==== Princip fungování programu ====+The programme performs a frequency conversion by a complex multiplication of signal with a local number oscillator. This causes a frequency shift of the meteor reflection to lower frequencies which are audible. ​
  
-Program provádí frekvenční konverzi komplexním násobením signálu s lokálním číslicovým oscilátorem. Tím je dosaženo frekvenčního posunu odrazu meteoru do nižších frekvencí ze slyšitelného pásma.  +===== Playback from audio file =====
- +
-===== Přehrávání z audiosouboru ​=====+
  
   sox SVAK1_1386323982726.wav -c 2 -t f32 -r 44100 - repeat 20 | jack-stdin pysdr:​input_i pysdr:​input_q -e float   sox SVAK1_1386323982726.wav -c 2 -t f32 -r 44100 - repeat 20 | jack-stdin pysdr:​input_i pysdr:​input_q -e float
   ​   ​
-==== Socket ​spojeni ​====+==== Socket ​connection ​==== 
 + 
 +PySDR can be connected to RMDS02D station directly using netcat, e.g.:
  
-PySDR se může připojit na stanici RMDS02D přímo pomocí netcat. Příklad použití je následující. 
   nc radio-TEST.local 3701 | ./​pysdr-waterfall -r 96000   nc radio-TEST.local 3701 | ./​pysdr-waterfall -r 96000
  
-Kde radio-TEST.local ​je sitove jmeno staniceV případě, že pysdr spouštíme rovnou na stanicitak je to localhost. ​+where radio-TEST.local ​is the station’s network nameIn case of running ​pysdr directly on a stationthe name is localhost. ​
   ​   ​
en/pysdr.txt · Last modified: 2019/03/17 16:57 by fluktuacia