User Tools

Site Tools


en:odroid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
en:odroid [2019/03/12 16:28]
fluktuacia created
en:odroid [2019/03/14 16:00]
fluktuacia
Line 55: Line 55:
 Finally, expand the ext4 partition using GParted to the full size of the SD card. It is also possible to use odroid-config. Finally, expand the ext4 partition using GParted to the full size of the SD card. It is also possible to use odroid-config.
  
-<WRAP info> You can find a more detailed information for installations from scratch or in case of difficulties with SW or HW at [[http://​wiki.mlab.cz/​doku.php?​id=cs:​rmds02|MLAB wiki]].  +<WRAP info> You can find a more detailed information for installations from scratch or in case of difficulties with SW or HW at [[http://​wiki.mlab.cz/​doku.php?​id=en:​rmds02|MLAB wiki]]. Na předpřipraveném image pro síť Bolidozor by měly být hotové. ​(?? čo). Then you can follow with [[cs:​odroid#​spusteni_detekce_meteoru_na_stanici|launching a detection on a station]]</​WRAP>​
-Podrobnější popis pro případ instalace from scratch nebo pro případ potíží se SW nebo HW najdete na [[http://​wiki.mlab.cz/​doku.php?​id=cs:​rmds02|MLAB wiki]]. Na předpřipraveném image pro síť Bolidozor by měly být hotové. ​A můžeme pokračovat [[cs:​odroid#​spusteni_detekce_meteoru_na_stanici|Spuštěním detekce na stanici]]</​WRAP>​+
    
-===== Spuštění detekce ​meteorů na stanici ​=====+===== Launching a meteor ​detection on station ​=====
  
-Před prvním spuštěním musíme do domovského adresáře uživatele ODROID nakopírovat jeho konfigurační soubor ​//​nazev_binarky.json// ​z adresáře se zdrojovými kódy [[cs:​radio-observer|radio-observer]]. ​Tento soubor musíme přejmenovat podle jména stanice ​upravit jeho vnitřek podle umístění složky, do které ​ budeme ukládat detekované meteory.+Before the first start, you have to copy a config file //​nazev_binarky.json// ​ from directory containing ​[[cs:​radio-observer|radio-observer]] ​source code to a home directory of ODROID userThis file has to be re-named according to the name of the station and it has to be changed according to the location of folder where the data about detected meteors will be saved
  
-<WRAP info>Popis konfiguračního souboru pro síť Bolidozor ​naleznete v popisu ​[[cs:​radio-observer#​konfiguracni_soubor|Radio-observeru]].</​WRAP>​+<WRAP info> ​You can find a description of the Bolidozor ​network’s config file at  ​[[cs:​radio-observer#​konfiguracni_soubor|radio-observer]].</​WRAP>​
  
  
 <WRAP important> ​ <WRAP important> ​
-Adresáře do kterých se budou ukládat ​data o meteorechna které se odkazuje konfigurační soubormusí existovatPokud neexistujívytvořte je.+Directories that will contain ​data about meteorswhich the config file refer tohave to already existIf they do not existcreate them.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Detekci spustíme pomocí skriptu ​+Run the detection using the script
  
   ~/​Bolidozor/​netstart.sh   ~/​Bolidozor/​netstart.sh
  
-Skript můžeme spustit přímo na stanicinebo přes ssh s přesměrováním na vzdálený ​xserver. +The script can be run directly on the station or it can be redirectedvia ssh, to a remote ​xserver. 
-Příklad spuštění ​ssh s přesměrováním na xserver ​počítače,​ ze kterého provádíme přihlášení.+An example of running ​ssh with redirecting to xserver ​of a computer that we kterého provádíme přihlášení ​(??)
  
   ssh odroid@nazev_stanice -X   ssh odroid@nazev_stanice -X
   ~/​Bolidozor/​netstart.sh   ~/​Bolidozor/​netstart.sh
   ​   ​
-==== Popis skriptu netstart.sh ====+==== Netstart.sh script description ​====
   ulimit -c unlimited   ulimit -c unlimited
   ~/​Bolidozor/​frequency_log.py 1 286.0788&​   ~/​Bolidozor/​frequency_log.py 1 286.0788&​
Line 94: Line 93:
   jack_connect ODROID3:​midi_out system:​playback_3   jack_connect ODROID3:​midi_out system:​playback_3
  
-V tomto ukázkovém skriptu je název stanice ​ODROID3.+The above-mentioned sample script uses ODROID3 ​as a station’s name.
  
 === ulimit === === ulimit ===
-Zajistí uložení ​core dump, pokud dojde v některé aplikaci k výjimce.+Ensures saving a core dump if there is an exception in any application.
  
 === frequency_log.py === === frequency_log.py ===
-Automaticky ladí rádioaby zázněj ​od nosné GRAVESu byl na 10,6 kHz.+Automatically tunes the radioso that the zázněj ​(??) of GRAVES carrier frequency was at 10.6 kHz.
  
 === jackd -d alsa -dhw:1& === === jackd -d alsa -dhw:1& ===
-Spustí ​JACK server ​s se zdrojem zvkuku z karty 1. a použitím driveru ​alsa. +Launches ​JACK server ​with an audio source from card 1. and using alsa driver.
  
 === qjackctl === === qjackctl ===
-Můze se vynechatSpustí grafickou aplikace, pomocí které je vidět, zda server ​běží a co je s čím propojeno.+It can be omitedIt launches graphic application that helps to see if the server ​is running and what is connected to what (??).
  
 === jacktrip === === jacktrip ===
-Spustí klienta ​jacktrip ​pro přenos zvukových dat po síti.+Launches ​jacktrip ​client for transfer of audio data over a network.
  
 === ~/​Bolidozor/​jmeno_stanice/​jmeno_stanice === === ~/​Bolidozor/​jmeno_stanice/​jmeno_stanice ===
-Spustí ​radio-observer, čímž se začnou ukládat detekované meteory do adresáře, který je specifikován v konfiguračním souboru ​.json .+Runs the radio-observer ​- detected meteors begin to be saved into a directory specified in .json config file.
  
 === jack_connect === === jack_connect ===
-Propojí všechny aplikace v případě, že je na síti připojena monitorovací stanice.+Interconnects all application in case there is a monitoring station connected to the network.
  
  
-===== Skripty pro odesílání dat =====+===== Scripts for data upload ​=====
  
-Zdrojové soubory skriptů pro [[cs:​data-uploader|upload ​dat]] jsou na [[https://​github.com/​bolidozor/​RMDS-data-uploader|githubu Bolidozoru]].+Source codes of [[en:​data-uploader|data upload]] ​scripts can be found at [[https://​github.com/​bolidozor/​RMDS-data-uploader|Bolidozor github]].
  
-Na stanici jsou umístěny v //​~/​git/​RMDS-data-uploader//​. ​Pro zapnutí odesílání dat upravíme konfigurační soubor ​//​~/​git/​RMDS-data-uploader/​config.py// ​podle názvu stanice a umístěni souborůPak ve [[http://cs.wikipedia.org/​wiki/​GNU_Screen|screenu]] spustíme run.py.+You can also find them on station in //​~/​git/​RMDS-data-uploader//​. ​In order to turn the data upload on, you have to change a //​~/​git/​RMDS-data-uploader/​config.py// ​config file according to your station’s name and location of filesThen you can run run.py in [[http://en.wikipedia.org/​wiki/​GNU_Screen|screen]].
  
   screen   screen
Line 128: Line 127:
   ./run.py   ./run.py
  
-Spuštěný ​screen ​opustíme klávesovou zkratkou ​CTRL-A ​CTRL-D ​po soběPři správném nastavení ​config.py uploader ​roztřídí ​data a nahraje je na centrální datový ​server space.astro.cz. ​+A running ​screen ​can be left using key shortcut ​CTRL-A ​followed by CTRL-D. ​When set correctly, the config.py uploader ​sorts the data and uploads them on the central ​data server space.astro.cz. ​
  
  
-===== Monitorování detekovaných meteorů na PC ===== +===== Monitoring of detected meteors on PC ===== 
-Na PC připojeném do sítě ​LAN mužeme spustit vizualizaci detekovaných meteorů, + 
-Vizualizaci spustíme následujícím sledem příkazů, které můžeme umístit do skriptu ​netmaster.sh ​,+You can run a visualisation of detected meteors on any PC connected to LAN. Follow the sequence of commands (that can be placed to netmaster.sh ​script):
  
   jackd -r -d alsa&   jackd -r -d alsa&
Line 147: Line 146:
  
 === jackd === === jackd ===
-Spustí lokální ​JACK server.+Runs a local JACK server.
  
 === qjackctl === === qjackctl ===
-Nástroj pro propojování aplikací v JACK.+A tool for connecting applications in JACK.
  
 === pysdr-waterfall === === pysdr-waterfall ===
  
-Spustí ​waterfall ​zobrazeníV našem případě máme [[cs:​pysdr|OpenGL waterfall display pySDR]] ​nainstalován do adresáře ​~/​git/​pysdr. Pysdr do tohoto adresáře stáhneme pomocí příkazu+Launches ​waterfall ​visualisationIn our case, the [[en:​pysdr|OpenGL waterfall display pySDR]] ​is installed in ~/​git/​pysdr ​directory. Pysdr can be dowloaded to this directory using the following command:
  
   git clone https://​github.com/​MLAB-project/​pysdr   git clone https://​github.com/​MLAB-project/​pysdr
Line 160: Line 159:
  
 <WRAP tip> ​ <WRAP tip> ​
-Ve skriptu máme také zakomentovánu variantu se spuštěnou detekcí meteorů přímo v pysdr.+There is also a commented variant of launching the detection of meteors directly in the pysdr in the script.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 === whistle == === whistle ==
-Generuje zvuk meteoru.+Generates sounds of meteors.
  
 ===  jack_netsource === ===  jack_netsource ===
-Připojí ​JACK přes síť k ODROIDu.+Connects ​JACK to ODROID via network.
  
-Je dobré také vytvořit dávku ​netstop.sh+It is convenient to create a netstop.sh ​batch
  
   killall whistle   killall whistle
Line 176: Line 175:
   killall qjackctl   killall qjackctl
  
-která vše zastaví. Pysdr-waterfall ​musíme zastavit ručně zavřením jeho okna.+that will terminate everything. Pysdr-waterfall ​has to be terminated manually by closing its window.
  
-Pokud je vše spuštěnomusíme na obou počítačích pomocí ​qjackctl ​nebo pomocí přikazu ​jack_connect ​vše +If everything is runningwe have to connect everything on both computers using qjackctl ​or jack_connect. ​
-pospojovat.+
  
-Propojení ​JACK komponent by mělo vypadat takhle na Odroidu:+Connecting the JACK components should look the following way on Odroid
  
 {{:​cs:​jack:​screenshot_from_2014-07-04_23_53_44.png?​400|}} {{:​cs:​jack:​screenshot_from_2014-07-04_23_53_44.png?​400|}}
Line 187: Line 185:
 {{:​cs:​jack:​screenshot_from_2014-07-04_23_53_54.png?​400|}} {{:​cs:​jack:​screenshot_from_2014-07-04_23_53_54.png?​400|}}
  
-a takhle na PC:+and on PC:
  
 {{:​cs:​jack:​screenshot_from_2014-07-04_23_54_07.png?​400|}} {{:​cs:​jack:​screenshot_from_2014-07-04_23_54_07.png?​400|}}
Line 193: Line 191:
 {{:​cs:​jack:​screenshot_from_2014-07-04_23_54_17.png?​400|}} {{:​cs:​jack:​screenshot_from_2014-07-04_23_54_17.png?​400|}}
  
-Takhle pak vypadá ​meteor ​detekovaný na zvukovém proudu v [[cs:​pysdr|pysdr]] ​+This is how a meteor ​detected within the sound streem looks like in [[en:​pysdr|pysdr]] ​
  
 {{:​cs:​pysdr:​meteor_pysdr.jpg?​500|}} {{:​cs:​pysdr:​meteor_pysdr.jpg?​500|}}
  
-a takhle ​[[cs:​radio-observer|radio-observerem]]+or in [[en:​radio-observer|radio-observer]]
  
 {{:​cs:​radio-observer:​meteor_radio_observer.jpg?​500|}} {{:​cs:​radio-observer:​meteor_radio_observer.jpg?​500|}}
en/odroid.txt · Last modified: 2019/03/14 16:00 by fluktuacia