User Tools

Site Tools


en:odroid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
en:odroid [2019/03/13 14:43] fluktuaciaen:odroid [2019/03/14 15:00] (current) fluktuacia
Line 117: Line 117:
  
  
-===== Skripty pro odesílání dat =====+===== Scripts for data upload =====
  
-Zdrojové soubory skriptů pro [[cs:data-uploader|upload dat]] jsou na [[https://github.com/bolidozor/RMDS-data-uploader|githubu Bolidozoru]].+Source codes of [[en:data-uploader|data upload]] scripts can be found at [[https://github.com/bolidozor/RMDS-data-uploader|Bolidozor github]].
  
-Na stanici jsou umístěny v //~/git/RMDS-data-uploader//Pro zapnutí odesílání dat upravíme konfigurační soubor //~/git/RMDS-data-uploader/config.py// podle názvu stanice a umístěni souborůPak ve [[http://cs.wikipedia.org/wiki/GNU_Screen|screenu]] spustíme run.py.+You can also find them on station in //~/git/RMDS-data-uploader//In order to turn the data upload on, you have to change a //~/git/RMDS-data-uploader/config.py// config file according to your station’s name and location of filesThen you can run run.py in [[http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Screen|screen]].
  
   screen   screen
Line 127: Line 127:
   ./run.py   ./run.py
  
-Spuštěný screen opustíme klávesovou zkratkou CTRL-A CTRL-D po soběPři správném nastavení config.py uploader roztřídí data a nahraje je na centrální datový server space.astro.cz. +A running screen can be left using key shortcut CTRL-A followed by CTRL-D. When set correctly, the config.py uploader sorts the data and uploads them on the central data server space.astro.cz. 
  
  
-===== Monitorování detekovaných meteorů na PC ===== +===== Monitoring of detected meteors on PC ===== 
-Na PC připojeném do sítě LAN mužeme spustit vizualizaci detekovaných meteorů, + 
-Vizualizaci spustíme následujícím sledem příkazů, které můžeme umístit do skriptu netmaster.sh ,+You can run a visualisation of detected meteors on any PC connected to LAN. Follow the sequence of commands (that can be placed to netmaster.sh script):
  
   jackd -r -d alsa&   jackd -r -d alsa&
Line 146: Line 146:
  
 === jackd === === jackd ===
-Spustí lokální JACK server.+Runs a local JACK server.
  
 === qjackctl === === qjackctl ===
-Nástroj pro propojování aplikací v JACK.+A tool for connecting applications in JACK.
  
 === pysdr-waterfall === === pysdr-waterfall ===
  
-Spustí waterfall zobrazeníV našem případě máme [[cs:pysdr|OpenGL waterfall display pySDR]] nainstalován do adresáře ~/git/pysdr. Pysdr do tohoto adresáře stáhneme pomocí příkazu+Launches waterfall visualisationIn our case, the [[en:pysdr|OpenGL waterfall display pySDR]] is installed in ~/git/pysdr directory. Pysdr can be dowloaded to this directory using the following command:
  
   git clone https://github.com/MLAB-project/pysdr   git clone https://github.com/MLAB-project/pysdr
Line 159: Line 159:
  
 <WRAP tip>  <WRAP tip> 
-Ve skriptu máme také zakomentovánu variantu se spuštěnou detekcí meteorů přímo v pysdr.+There is also a commented variant of launching the detection of meteors directly in the pysdr in the script.
 </WRAP> </WRAP>
  
 === whistle == === whistle ==
-Generuje zvuk meteoru.+Generates sounds of meteors.
  
 ===  jack_netsource === ===  jack_netsource ===
-Připojí JACK přes síť k ODROIDu.+Connects JACK to ODROID via network.
  
-Je dobré také vytvořit dávku netstop.sh+It is convenient to create a netstop.sh batch
  
   killall whistle   killall whistle
Line 175: Line 175:
   killall qjackctl   killall qjackctl
  
-která vše zastaví. Pysdr-waterfall musíme zastavit ručně zavřením jeho okna.+that will terminate everything. Pysdr-waterfall has to be terminated manually by closing its window.
  
-Pokud je vše spuštěnomusíme na obou počítačích pomocí qjackctl nebo pomocí přikazu jack_connect vše +If everything is runningwe have to connect everything on both computers using qjackctl or jack_connect. 
-pospojovat.+
  
-Propojení JACK komponent by mělo vypadat takhle na Odroidu:+Connecting the JACK components should look the following way on Odroid
  
 {{:cs:jack:screenshot_from_2014-07-04_23_53_44.png?400|}} {{:cs:jack:screenshot_from_2014-07-04_23_53_44.png?400|}}
Line 186: Line 185:
 {{:cs:jack:screenshot_from_2014-07-04_23_53_54.png?400|}} {{:cs:jack:screenshot_from_2014-07-04_23_53_54.png?400|}}
  
-a takhle na PC:+and on PC:
  
 {{:cs:jack:screenshot_from_2014-07-04_23_54_07.png?400|}} {{:cs:jack:screenshot_from_2014-07-04_23_54_07.png?400|}}
Line 192: Line 191:
 {{:cs:jack:screenshot_from_2014-07-04_23_54_17.png?400|}} {{:cs:jack:screenshot_from_2014-07-04_23_54_17.png?400|}}
  
-Takhle pak vypadá meteor detekovaný na zvukovém proudu v [[cs:pysdr|pysdr]] +This is how a meteor detected within the sound streem looks like in [[en:pysdr|pysdr]] 
  
 {{:cs:pysdr:meteor_pysdr.jpg?500|}} {{:cs:pysdr:meteor_pysdr.jpg?500|}}
  
-a takhle [[cs:radio-observer|radio-observerem]]+or in [[en:radio-observer|radio-observer]]
  
 {{:cs:radio-observer:meteor_radio_observer.jpg?500|}} {{:cs:radio-observer:meteor_radio_observer.jpg?500|}}
en/odroid.txt · Last modified: 2019/03/14 15:00 by fluktuacia